"Skógarfang"

„Skógarfang“

 

Þriggja ára stefna og verkáætlun teymishóps um afurða- og markaðsmál skógræktar.


Samþykkt í stýrishópnum 4. maí 2017.
Stýrihópinn skipa:


Hrönn Guðmundsdóttir teymisstjóri
Gunnar Sverrisson
Jóhann Gísli Jóhannsson
Bergrún Anna Þorsteinsdóttir
Björn Bjarndal Jónsson
Gunnlaugur Guðjónsson


Landssamtök skógareigenda

Forgangsröðun í uppbyggingu markaðs- og afurðarmálum


➢ Byggja upp verðmæta auðlind og tryggja nægt framboð á hráefni. Til að það nái fram
að ganga þurfa gróðursetningar að aukast svo ekki komi gat í virðiskeðjuna.
➢ Vinna nákvæma viðarmagnsgreiningu á landsvísu og fá raunhæfar niðurstöður um
nýtanlegt magn viðar, bæði iðn og bolviðar.
➢ Skapa grundvöll fyrir grisjun skóga og hvetja skógarbændur til nýtingar á skógum
sínum. (jafnvel kaupa standandi efni og vinna það á markað)
➢ Miðla upplýsingum um afurði á milli aðila, landssvæða og væntanlegra kaupenda.
➢ Hvetja skógarbændur að nýta allt efni sem skógurinn gefur til að skapa verðmæti.
➢ Auka skógarmenningu
➢ Byggja upp úrvinnslu skógarafurða, vöruþróun og markaðssetningu á skógarafurðum,
viðarmiðlun og umboðssölu jólatrjáa og fl.
➢ Skapa skilyrði fyrir aðildarfélögin til að reka afurðarmiðstöð og viðamiðlun í sem
flestum landshlutum.
➢ Stuðla að aukinni jólatrjáaræktun meðal skógarbænda. Óskað verður eftir að sú mikla
fagþekking sem er innan Skógræktarinnar verði nýtt til ráðgjafar og fræðslu til þeirra
sem stunda jólatrjáaræktun. Komið verði á formlegu sambandi jólatrjáaræktenda
sem nýst getur m.a. í sameiginlegri markaðssetningu.
➢ Tryggja fræðslu um ýmsa þætti skógræktar eins og t.d umhirðu og grisjun.
➢ Sinna kynningarmálum m.a með virkri heima- og fésbókarsíðu með kynningarefni,
stuttu fræðsluefni og örnámskeiðum (myndböndum). Auk þess að hafa upplýsingar
um afurði og fl.
➢ Vinna með skógarbændum, sérfræðingum og hönnuðum að vöru og framleiðsluþróun
til að skapa sölu og samkeppnishæfa vöru.
 
Skógræktin:
Markmið Skógræktarinnar í afurða- og markaðsmálum:

 

a. Að byggja upp samstarf innan skógargeirans til að samhæfa getu á sviði markaðs- og
sölumála með áherslu á að tryggja að markaðshlutdeild íslenskrar framleiðslu haldist í
takti við aukna innlenda framleiðslu timburs og annarra skógarafurða.
Skógræktin gegni fyrst og síðast frumkvæðis- og samræmingarhlutverki á þessu sviði
og dragi sig hvorki of snemma né of seint til hlés þegar markaður hefur myndast.

 

b. Að efla þekkingu, þróa tækni og aðferðir á allri virðiskeðju skógarafurða, þ.e. frá
skógi til neytenda.

 

c. Að nýta reynslu annarra þjóða og fylgjast með þróun markaðs- og
sölumála meðal samstarfsþjóða.


Til að ofangreind markmið náist leggur Skógræktin áherslu á að:


• leiða saman skógargeirann til að vinna sameiginlega að markaðs- og sölumálum,
• skógargeirinn vinni a.m.k. að eftirfarandi verkefnum:
  ➢ móta stefnu um nýtingu afurða og helstu markaðsáherslna,
  ➢ þróa og kynna nýtingarmöguleika timburs úr íslenskum skógum s.s. ýmiss konar
notkun á lífmassa, timbri til bygginga, úrvinnslu ýmissa efna o.s.frv.,
  ➢ þróa annars konar nýtingu skóga en viðarnytja, t.d. á sviði útivistar eða sem
áningarstaða í ferðaþjónustu.


Helstu markmið teymishóps um afurða- og markaðsmál skógræktar


1. Undirbúa þarf markvisst skipulag og framtíðastefnu afurða- og markaðsmála skógræktar til
langs tíma.
2. Gerð verði viðarmagnsgreining á landsvísu um nýtanlegt magn viðar.
3. Upplýsingar um afurða- og markaðsmál skógræktar verða aðgengilegar á netmiðlum.
4. Skógarfang stefnir að stóraukinni fræðslu um umhirðu skóga, grisjun og úrvinnslu
skógarafurða.
5. Auka samstarf aðila um kynningarátak "afurðir skógarins".
6. Unnið verði að gæðamálum og gæðastýringu.
7. Vöru- og framleiðsluþróun skógarnytja verði efld.
8. Grisjunarkostnaður verði skoðaður með lækkun að leiðarljósi.
9. Jólatrjáarækt - marka stefnu í ræktun og sölu á jólatrjám.
10. Stýrihópurinn leggur mikla áherslu á að funda reglulega með hagsmunaaðilum í skógrækt
og þeim sem eru í úrvinnslu skógarafurða.
11. Fundir í teymishópnum verða haldnir reglulega.
12. Yfirlit teymishóps verði lagt fram árlega.

Leiðir að markmiðum í stefnu og verkáætlun „Skógarfangs"


1. Teymishópur LSE og Skógræktar vinni markvisst að skipulagi og sameiginlegri
framtíðastefnu afurða- og markaðsmála skógræktar til langs tíma. Teymishópurinn er
skipaður þremur fulltrúum skógareigenda og þremur fulltrúum Skógræktar og hefur
vinnuheitið „Skógarfang“.


2. Mjög brýnt er að gera viðarmagnsgreiningu á landsvísu um nýtanlegt magn viðar. Reynt
verði að ljúka frumvinnu fyrir október n.k., (er það ekki of knappur tími) en lokaskýrsla
verði lögð fram í október 2018. Sú leið verði skoðuð að fengnir verða nemendur til að
vinna greiningarvinnu í samstarfi við Mógilsá og aðra þá sem búa yfir gagnlegum
upplýsingum um nýtanlegt viðarmagn í skógum landsins.
3. Komið verði upp greinagóðum og samræmdum upplýsingum um afurða- og markaðsmál
skógræktar á heima- og fésbókarsíðum LSE. Sömuleiðis verði heimasíðan www.skogur.is
endurskoðuð með tilliti til kynningar og sölu á skógarafurðum. Lögð er áhersla á að
innstreymi efnis á heimasíður verður stöðugt.


4. Lykillinn að því að nægt timbur fáist til úrvinnslu næstu árin er góð umhirða í skógum og
þekking í grisjun og úrvinnslu. Mikilvægt er því að stórauka fræðslu um umhirðu skóga,
grisjun og úrvinnslu skógarafurða.
Stýrihópurinn setur sér það markmið að á hverju ári, vor og haust, verð boðið uppá
námskeið með fyrrgreindu þema í samstarfi við Skógræktina, skógarbændur, LbhÍ o. fl.


5. Komið verður á víðtæku samstarfi margra aðila um kynningarátak "afurðir skógarins".
Lagt er til að átakið verði sýnilegt í júnímánuði hvert ár og eins í desember sem verður
tengt sölu á jólatrjám. Stefnt að myndun markaðsteyma í hverjum landshluta sem sér um
skógaruppákomur og annað sem nýst getur í kynningu á skógarafurðum.


6. Gæðamál og gæðastýring / staðlar m.m. Skoðuð verðu sú leið að vinna þetta verkefni í
samstarfi við háskóla, t.d. Bifröst, HR og LbhÍ. Skoðuð verði í október 2018, en
endurskoðuð árlega.


7. Vöru- og framleiðsluþróun skógarnytja. Teymishópurinn leggur áherslu á að Skógræktin
og LSE skipi sameiginlegan vinnuhóp um vöruþróun úr skógarafurðum og komi einnig
með tillögu til teymishópsins um þróun í framleiðslu skógarnytja og fræðslu fyrir
frumkvöðla.


8. Grisjunarkostnaður - leiðir til lækkunar.
Síðustu ár hefur markaðsverð á timbri verið vel við unandi hér á landi. Kostnaður við
grisjun hefur aftur á móti verið ofan við ásættanleg mörk. Stýrihópurinn leggur á það
6 Áherslu að unnið verði markvist að leiðum til að lækka þennan kostnað, ásamt lækkun á
útkeyrslukostnaði á timbri úr skógum. Frumvinnu skal lokið fyrir október 2018 þar sem
lagðar verða fram tillögur til úrbóta.


9. Jólatrjáarækt - marka stefnu í ræktun og sölu á jólatrjám. Komið verði á formlegu
sambandi jólatrjáaræktenda sem nýst getur m.a. í sameiginlegri markaðssetningu.
Vinnu við að marka stefnu í ræktun og sölu á jólatrjám verði lokið í október 2017.

 

10. Stýrihópurinn leggur mikla áherslu á að funda reglulega með hagsmunaaðilum í
skógrækt og þeim sem eru í úrvinnslu skógarafurða. Það verður gert í tengslum við fundi
stýrihópsins.

 

11. Fundir í teymishópnum verða haldnir reglulega, bæði á Starleaf tölvufundum og á
hefðbundnum fundum sem verða dreifðir um landið eins og unnt er. Fundir verða haldnir
fyrsta fimmtudag í hverjum mánuði haust, vetur og vor (desember undanskilinn).
StarLeaf fundir verða klukkan tíu að morgni.

 

12. Yfirlit teymishóps um afurða- og markaðsmál skógræktar verði unnið og lagt fram árlega
á aðalfundi LSE og birt í ársriti Skógræktarinnar
 


“Skógarfang”
Þriggja ára ferli við undirbúning framtíðarstefnu í afurða- og markaðsmálum skógræktar.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

 Landssamtök skógareigenda (LSE)  - Bændahöllinni við Hagatorg  - 107 Reykjvaík  -  GSM: 775 1070  -  hlynur@skogarbondi.is - kt 660897-2089