top of page

Bætur úr Bjargráðasjóði vegna vetrarins


Til upplýsinga og frjálsra afnota

Ef einhver hyggst sækja um bætur til Bjargráðasjóðs vegna girðinga- eða kaltjóns, þegar það er komið í ljós þá er rétt að hafa eftirfarandi í huga.

1. Taka saman upplýsingar um girðingatjón þegar ætla má að það sé komið í ljós. Tekið er þá saman tjónið þ.e. lengd girðinga, tegund og ástand s.s þarf að endurnýja alveg, eða að hluta o.s.frv. Eigin áhætta í girðingatjónum er 150.000 kr. Tjón umfram það er bætt um 80% af metnum girðingakostnaði. Ætla má að einhverjar bætur fáist ef altjón verður á netgirðingu lengri en 170 m. og á rafgirðingu sem er tvöfalt lengri, sjá þó 8. tölulið.

2. Kal metið á svipaðan hátt fyrir hverja spildu fyrir sig. Eigin áhætta er 25% svo ekki fást bætur nema að tjón á viðkomandi búi fari umfram það. Bætur eru reiknaðar út frá metnum kostnaði við endurræktun

3. Komi til fóðurvöntunar vegna kals eða náttúrhamfara er hún metin á grundvelli uppskeru 2018-2019 sem og bústofns á sama tíma, samkvæmt skráningu hjá MAST, samanborið við uppskeru og bústofn 2020. Uppskerutölur 2020 verða því að liggja fyrir áður en sótt er um bætur vegna þessa. Eigin áhætta er 20% vegna fóðurvöntunar.

4. Sé um annað tjón af völdum náttúrhamfara þá má tilgreina það en gæta verður að því að aðeins er bætt tjón sem ekki fæst annarsstaðar bætt. Staðfesting verður að fylgja frá tryggingafélagi viðkomandi að tjónið sé ekki tryggjanlegt. Ekki er nóg að staðfesta að tryggingar viðkomandi bæti það ekki, heldur að þarf að staðfesta að engin trygging sé fáanleg fyrir því yfirleitt og ekki fáist bætur frá Náttúrhamfaratryggingu Íslands eða annarsstaðar frá. Enginn vafi er á því varðandi kaltjón, girðingatjón og fóðurvöntun og þess vegna er það tekið sérstaklega fram og ekki þarf staðfestingar á því að það sé ekki tryggjanlegt.

5. Fá þarf óháðan aðila til að taka tjónið út. Úttekt er á kostnað umsækjanda. Skynsamlegt er að hafa samráð við úttektaraðila strax í upphafi svo að ekki verði um tvíverknað að ræða. Listi yfir úttektaraðila sem mælt er með að leita til fylgir hér að neðan.

6. Úttektin er svo send á bjargradasjodur@bondi.is með bréfi þar sem sótt er um bætur í ljósi meðfylgjandi úttektar. Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um nafn, heimili, kennitölu, netfang og síma umsækjanda auk ÍSAT númers og VSk númers búsins.

7. Bætur eru greiddar þegar úttektarmaður hefur staðfest að lagfæringar hafi farið fram s.s. girðing löguð sbr. 1. tölulið, tún hafi verið endurræktuð sbr. 2. tölulið – gögn um fóðuröflun skv. 3. tölulið eða það sem við á skv. 4. tölulið Umsækjandi þarf því alltaf að fjármagna lagfæringar sjálfur áður en bætur fást.

8. Öll fyrirheit um bótagreiðslur eru með fyrirvara um fjármögnun. Stjórn sjóðsins getur vikið frá ofangreindum viðmiðum ef fjármunir hrökkva ekki til.

Úttektaraðilar.

Kjalarnes, Vesturland, Vestfirðir (utan Stranda)

Búnaðarsamtök Vesturlands

Anton Torfi Bergsson

atb@bondi.is

892 0517

437 1215

Húnavatnssýslur og Strandir

Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda

Anna Margrét Jónsdóttir

amj@bondi.is

848 6774

451 2602

Skagafjörður

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins útvegar úttektarmenn á svæðinu

rml@rml.is

516 5000

Eyjafjörður

Búnaðarsamband Eyjafjarðar

Sigurgeir B. Hreinsson

sigurgeir@bugardur.is

863 1356

460 4477

Guðmundur Helgi Gunnarsson

ghg@bugardur.is

866 3295

460 4477

Suður Þingeyjarsýsla

Búnaðarsamband S-Þingeyinga

Aðalsteinn J. Halldórsson

allihall67@gmail.com

863 6629

Norður Þingeyjarsýsla og Austurland

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins útvegar úttektarmenn á svæðinu

rml@rml.is

516 5000

Suðurland og Austur Skaftafellssýsla

Búnaðarsamband Suðurlands.

Sveinn Sigurmundsson

sveinn@bssl.is

894 7146

480 1800

Gunnar Ríkharðsson

gunnar@bssl.is

895 4365

480 1800

F.h. Bjargráðasjóðs

Sigurður Eyþórsson.

Bjargráðasjóður er í eigu ríkisins og starfar skv. lögum nr. 49/2009 með síðari breytingum. Aðsetur og umsjón rekstrar er í höndum Bændasamtaka Íslands skv. þjónustusamningi

bottom of page