top of page
Um LSE

Þann 1.júlí ´21 sameinuðust
Landssamtök skógareigenda bændasamtökum íslands.

Flestar uplýsingar eiga því ekki lengur við á þessari síðu.


Fjöldi félagsmanna í búgreinardeild skógarbænda BÍ milli ára
áramótin 2021-2022 voru
149 samkvæmd félagatali af Bændatorgi.
áramótin 2022-2023 v
oru 187 samkvæmd félagatali af Bændatorgi. 

Um Landssamtök Skógareigenda (LSE)

Landssamtök skógareigenda ( LSE ) eru regnhlífarsamtök sem sameina alla skógarbændur landsins í ein búgreinasamtök. Tilgangur samtakanna er að byggja upp atvinnugreinina skógrækt, skógarbændum til hagsbóta og að vera málsvari þeirra sem stunda skógrækt á bújörðum. LSE eru samtök fimm aðildarfélaga; Félag skógareigenda á Suðurlandi, Félag skógarbænda á Vesturlandi, Félag skógarbænda á Vestfjörðum, Félag skógarbænda á Norðurlandi og Félag skógarbænda á Austurlandi.

 

Aðsetur:

Bændahöllin við Hagatorg, 107 Reykjavík, Iceland

Kennitala: 660897-2089

Framkvæmdastjóri: Hlynur Gauti Sigurðsson.

Sími: 775 1070

Netfang: hlynur@skogarbondi.is

Félagsmen

Félagsmenn

Skráðir félagsmenn = 138 FSA, 120 FSN, 144 FSS, 172 FSV, 83 FSVf = 657 alls

Skráðir Félagsmenn = 137 (FSA), 126 (FSN), 232 (FSS), 182 (FSV), 88 (FSVfj)= 765 2018

skráð vor 2020

Skráning

Skráning í landshlutabundin félög skógarbænda 
þ.e. FsA, FsN, FsN, FsV og FsVfj.

Landssamtök skógareigenda eru regnhlífarsamtök félaga skógarbænda. Aðildarfélögin eru fimm, hvert í sínum landshluta.  

Með félagsaðild í félagi skógarbænda fæst sjálfkrafa félagaðild í samtökin.

Aðildarfélögin:

Félag skógarbænda á Norðurlandi (FsN)

Félag skógarbænda á Austurlandi (FsA)

Félag Skógareigenda á Suðurlandi (FsS)

Félag Skógarbænda á Vesturlandi (FsV)

Félag Skógarbænda á Vestfjörðum (FsVestfj)

Umsóknarform

 

 

Þökkum umsóknina

LÖG LSE

Lög Landssamtaka Skógareigenda

Væntanlega 22.febrúar 2023
Lög Landssamtaka skógareigenda
„Skúffufélag“


1. gr. Almennt
Félagið heitir Landssamtök skógareigenda, skammstafað LSE. Félagð lítur alfarið að stjórn stjórnar
Búgreinafélags skógarbænda BÍ og deilir heimili og varnarþingi deildarinnar.
Merki (logo) félagsins er þrír grænir fletir á hvítum grunni, sem merkir samfellu skóga. Nafn samtaka er undir í
svörtu letri. Litirnir í merkinu eru pantone 343,356,368.


2. gr. Tilgangur
Tilgangur LSE er að sameina þá sem stunda skógrækt í atvinnuskyni, um hagsmunamál sín og vinna að
framgangi þeirra innan Bændasamtaka Íslands með beinni félagsaðild að Bændasamtökum Íslands í gegnum
Búgreinadeild skógarbænda.


3. gr. Eignarhald / félagsaðild
Félagið er samtök fimm landshlutafélaga skógarbænda: Félög skógarbænda/eigenda á - Austurlandi, -
Norðurlandi, - Suðurlandi, - Vesturlandi og - Vestfjörðum. Félagsmenn skógarbændafélaganna frá síðasta
uppgefna félagatali (eða frá síðustu áramótum) eru eigendur og aðilar í LSE. Óski félagsmaður í
skógarbændafélagi eftir úrsögn úr LSE skal það afgreitt samstundis og fært til bókar á næsta aðalfundi
viðkomandi skógarbændafélags.


4. gr. Skuldbindingar
LSE ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með eignum sínum, en hvorki aðildarfélögin né einstakir félagsmenn.


5. gr. Trúnaðarstörf
Til að gegna trúnaðarstarfi hjá LSE þarf viðkomandi annars vegar að vera félagsmaður í skógarbændafélagi og
hins vegar að vera félagsmaður í Búgreinadeild skógarbænda BÍ á félagatali BÍ frá síðustu áramótum.


5. gr. Trúnaðarstörf
LSE ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með eignum sínum, en hvorki skógabændafélögin né einstakir
félagsmenn.


6. gr Aðalfundur
6.1
Aðalfund skal halda árlega í tengslum við Búgreinaþing skógarbænda og hefur hann æðsta vald í öllum
málefnum LSE.
6.2
Aðalfund sitja með fullum réttindum fulltrúar skógarbændafélaganna kosnir á aðalfundum þeirra í leynilegri
kosningu.
6.3
Fjöldi fulltrúa frá hverju félagi skal miðast við fjölda félagsmanna sem hafa greitt félagsgjald til viðkomandi
skógarbændafélags. Skal einn fulltrúi kosinn á aðalfund fyrir hverja byrjaða 35 félagsmenn. Komi upp
ágreiningur um fjölda félagsmanna sem telja til fulltrúakjörs hjá hverju aðildarfélagi skal stjórn LSE úrskurða
um málið.
6.4
Stjórnarmenn og skoðunarmenn ásamt varamönnum þeirra hafa málfrelsi og tillögurétt á aðalfundi ásamt
búnaðarþingsfulltrúum Búgreinadeildar skógarbænda. Aðalfundurinn er opinn til áheyrnar öllum félagsmönnum
skógarbændafélaganna. Óski fleiri aðilar en hér er getið um, eftir að sitja aðalfund með málfrelsi og tillögurétt
skal það borið undir fundinn.
6.5
Á dagskrá skal vera:
a. Skýrsla stjórnar.
11.mars 2022 HGS
b. Afgreiðsla reikninga fyrir næst liðið almanaksár, fullnægjandi félagaskrá aðildarfélaga skal ávallt fylgja
endurskoðuðum ársreikningi samþykktum á aðalfundi.
c. Tillögur og erindi til umræðu og afgreiðslu.
d. Skipan stjórnar skv. grein 8 í samþykktum þessum
e. Fjárhagsáætlun til næsta árs.
f. Önnur mál.
6.6
Aðalfund skal boða með 10 daga fyrirvara til stjórna skógarbændafélaga. Aðalfundur er löglegur sé löglega til
hans boðað.


7. gr Aukafundur
Aukafund skal halda þyki stjórn Búgreinafélags skógarbænda sérstök nauðsyn bera til og jafnan þegar
aðildarfélög, eitt eða fleiri, með samtals a.m.k ¼ félagatölu LSE óska þess, enda sé þá fundarefni tilgreint.
Aukafund skal boða með minnst 7 daga fyrirvara. Um rétt til fundarsetu á aukafundum gilda sömu reglur og á
aðalfundi.


8. gr Stjórn LSE
8.1. Búgreinaþing skógarbænda Bændasamtaka Íslands skipar LSE stjórn, sem jafnframt starfar sem stjórn
Búgreinadeildar skógarbænda innan BÍ.


9. gr Hlutverk stjórnar LSE
9.1. Hlutverk stjórnar er að vinna að framgangi félagsmanna innan Bændasamtaka Íslands í gegnum
búgreinadeild samtakanna, annast málefni félagsins milli félagsfunda og sjá um að þau séu jafnan í sem bestu
horfi.
9.2 Undirskriftir þriggja stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið.


10. gr Starf stjórnar LSE
10.1. Formaður boðar til stjórnarfunda þegar ástæða þykir til og stjórnar þeim. Þó er honum skylt að boða
fund ef tveir stjórnarmenn óska þess, enda sé þá fundarefnið tilgreint. Stjórnarfundur er lögmætur sé meirihluti
stjórnar á fundi.
10.2
Stjórn búgreinafélags skógarbænda skal skrá fundargerðir á fundum sínum. Fundargerðir skulu birtar á vefsvæði
LSE svo fljótt sem unnt er og eigi síðar en að loknum næsta stjórnarfundi. Stjórnarmenn skulu staðfesta afrit af
fundargerðinni með undirskrift sinni og skal stjórn sjá til þess að þau afrit séu varðveitt með tryggilegum hætti.


11. gr samþykkt laga þessa
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi eða aukafundi, sem boðaður er til þess sérstaklega. Tillögur þar um
skulu kynntar stjórnum aðildarfélaganna eigi síðar en 20 dögum fyrir aðalfund. Ná þær því aðeins fram að ganga
að meirihluti kjörinna fulltrúa greiði þeim atkvæði.
12. gr. Aflagning LSE
Leggist starfsemi LSE niður og félaginu er slitið skulu eigur þess ganga til aðildarfélaganna, sbr. 3. grein, í
hlutfalli við fjölda félagsmanna þeirra.
13.gr.
Ákvæði laga þessara gilda frá og með aukaaðalfundi/aðalfundi þann ___1._apríl __2022.

Lög samþykkt samhljóða á aukaaðalfundi Landssamtaka skógareigenda 1.apríl 2022
Lögum LSE var breytt á aðalfundi samtakanna 2008, 2013, 2014, 2021 og 2022


11.mars 2022 HGS

 

 


Reglugerð um heiðursviðurkenningar LSE
1. grein
Stjórn LSE getur kosið heiðursfélaga. Heiðursfélögum skal við hátíðlega athöfn afhent skrautritað
heiðursfélagaskjal LSE áritað af stjórn, sem er æðsta viðurkenning samtakanna. Heiðursfélaga skal aðeins
tilnefna þá sem hafa unnið áralangt heillaríkt starf fyrir skógareigendur og gegnt veigamiklu
ábyrgðarhlutverki fyrir landssamtökin. Þessa sæmd má einnig sýna merkum brautryðjendum
skógareigenda. Tilnefndur heiðursfélagi skal hafa hlotið gullmerki LSE.


2. grein
Gullmerki LSE er næstæðsta sæmdarviðurkenning LSE. Viðtakandi verður að hafa unnið í mörg ár
árangursríkt starf fyrir skógareigendur t.d. verið a.m.k. 6 ár í stjórn LSE eða einstaklingi sem starfað hefur
a.m.k. í aldarfjórðung til heilla fyrir skógareigendur. Veita skal þessa viðurkenningu við sérstök tækifæri
t.d. afmæli einstaklings eða skógarbændafélags, Stjórn LSE veitir gullmerki LSE.


3. grein
Reglugerð þessi öðlast gildi þegar hún hefur verið samþykkt á ársfundi LSE.
1. 3. grein Aðild að Bændasamtökum Íslands geta átt þeir einstaklingar og lögaðilar sem þess óska og
stunda búrekstur í atvinnuskyni eða vegna eigin nota enda séu þeir aðilar að þeim félögum og
félagasamtökum sem talin eru í 2. grein. Aðild einstaklinga skal óháð því hvort þeir stunda búrekstur í
eigin nafni eða annarra.
Bændum, sem hætt hafa búskap vegna aldurs eða heilsubrests, skal heimil áframhaldandi þátttaka í
viðkomandi félagi með fullum félagsréttindum, hafi þeir áfram búsetu á hlutaðeigandi félagssvæði.
Undir búrekstur fellur hvers konar búfjárrækt, jarðrækt, skógrækt, garðrækt og ylrækt. Einnig
eftirfarandi starfsemi, fari hún fram á lögbýlum: Eldi og veiðar vatnafiska, nýting hlunninda,
framleiðsla og þjónusta.


[2] Stofnfundur LSE var haldinn 28. júní 1997 á Hallormsstað.
Lögum LSE var breytt á aðalfundi samtakanna 2008, 2013, 2014 og 2022

Lög-viðurk.
Stefna LSE
Framtíðarsýn LSE 2012.JPG
Skóg.lög
Búnaðars.
Skógrktasamnngu
RSK
Búfjárhald
Framkvæmdaleyfi
Árgjöld

Árgjöld

ÚRELT:
Bókun frá aðalfundi LSE 2019
,,Aðalfundur Landssamtaka skógareigenda, haldinn í Kjarnalundi við Akureyri 11. október 2019, leggur til að árgjöld til LSE fyrir 2020 verði óbreytt eða kr. 5000 á hverja jörð og kr. 1500 á hvern skráðan félaga. Eindagi félagsgjalda sé 1. nóvember.”
LSE-logo_einkennisLITIR.jpg
bottom of page