top of page

Félag skógabænda Vesturlandi

Sigurkarl_Stefánsson_Setbergi_FSV.png

Sigurkarl Stefánsson

Formaður FSV

Setbergi, Skógarströnd

--Dalabyggð

Kristín Magnúsdóttir.JPG

Kristín Magnúsdóttir

Stjórnarmaður

Ægissíða, Staðarsveit

-Snææfellsbær

Jakob Kristjansson.jpg

Jakob Kristjánsson

Stjórnarmaður

Hóli, Fellsstönd

-Dalabyggð

Endurskoðendur reikninga

Haraldur Magnússon

Pétur Jónsson

Skráðir félagar: 182

Fjöldi jarða: 125

Fjöldi Sveitafélaga: 11 

október 2018

Háls á skógarströnd_Guðrun og Kristinn.jpg

Snemmgrisjunarnámskeið

Um FsV

Hér vantar texta

Skóarafurðir á Vesturlandi

FSV- Afurðir

Lög félag skógarbænda á Vesturlandi

Lög afgreidd 15.mrs 2017

1. gr.

Félagið heitir Félag skógarbænda á Vesturlandi, FsV.  Félagssvæði þess er Vesturlandskjördæmi.  Heimili félagsins og varnarþing er heimili formanns.

 

2. gr.

Félagsmenn geta þeir orðið sem eru eigendur og/eða ábúendur lögbýla á Vesturlandi og stunda eða hyggjast stunda skógrækt á jörðum sínum eða taka þátt í samstarfsverkefnum með Landgræðslunni. 1)

 

3. gr.

Skógrækt í skilningi þessara laga er ræktun jólatrjáa, timburskóga, skjólbelta og fjölnytjaskóga.  Með fjölnytjaskógum er átt við ræktun skóga til almennra landbóta, fegrunar, útivistar og yndisauka.

 

4. gr.

Hlutverk félagsins er:

  1. Að vera samtök og málsvari þeirra sem vinna að eða hyggjast vinna að ræktun skóga á    lögbýlum á félagssvæðinu.

  2. Að efla samheldni með félagsmönnum og vera vettvangur almennrar umræðu og fræðslu um skógrækt.Að gæta hagsmuna félagsmanna í hvívetna og vera í fyrirsvari fyrir þá gagnvart þriðja aðila óski félagsmenn eftir því, t.d. samskipti og samningsgerð við Skógrækt ríkisins Vesturlandsskóga 2) o.fl. aðila.

5. gr.

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins.  Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert og til hans boðað bréflega með minnst viku fyrirvara og er hann þá lögmætur.

  •             Afl atkvæða ræður úrslitum mála nema annars sé getið í lögum þessum.

  •             Á aðalfundi skal kjósa stjórn og aðra trúnaðarmenn úr hópi félagsmanna.

  •             Jafnframt skal árlega kjósa einn varamann sem skoðunarmann reikninga.2)

Kosningar skulu vera bundnar (uppástungur).  Sé stungið upp á fleiri mönnum en kjósa skal, skal kosning vera skrifleg og leynileg.  Aðalfundur getur ákveðið að kosningar séu óbundnar og leynilegar.

 Á aðalfundi gerir stjórn félagsins grein fyrir störfum á liðnu starfsári og leggur fram endurskoðaða reikninga.  Reikningsár félagsins er almanaksárið.

Árgjöld félagsmanna skulu ákveðin árlega á aðalfundi. Eitt árgjald greiðist af hjónum og sambýlisfólki. Hafi félagsmenn ekki greitt árgjald í 3 ár er ekki litið lengur á þá sem félagsmenn og nafn þeirra tekið af félagatali. 3)

 Stjórn félagsins getur boðað til félagsfundar þegar hún telur ástæðu til eða 1/3 hluti félagsmanna æskir þess.  Skal boðað til aukafunda með sama hætti og til aðalfundar.

 

6. gr.

Stjórn félagsins skipa þrír félagsmenn, kjörnir til þriggja ára, einn hvert ár og skal hlutkesti ráða röð þeirra.  Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum að loknum aðalfundi.

  • Varamenn í stjórn eru þrír, kosnir til eins árs.

  • Skoðunarmenn reikninga eru tveir, kosnir úr hópi félagsmanna til eins árs í senn.

  • Ritari er jafnframt varaformaður þess.

 

7. gr.

Aðalfundur tilnefnir einn aðalmann og einn varamann félagsins í stjórn Vesturlandsskóga til fjögurra ára í senn. 

 

8. gr.

Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi.  Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórninni fyrir 15. mars og skulu þær sendar út með boðun aðalfundar. Minnst 2/3 hluta atkvæða á aðalfundi þarf til að breyta lögum félagsins.

 

9. gr.

Nú kemur fram tillaga um að félaginu skuli slitið og skal hún þá sæta sömu meðferð sem tillaga til lagabreytinga skv. 8. gr.

 

10. gr.

Lög þessi taka gildi með samþykkt stofnfundar félagsins 23. dag júnímánaðar 1997.

 

Samþykkt á stofnfundi félagsins að Valfelli í Borgarhreppi 23. júní 1997

 

1) Breytingar á aðalfundi FsV í Árbliki í Dalabyggð 19. apríl 2000

2)  Breytingar á aðalfundi FsV í Hótel Glym 2. apríl 2005

3) Breytingar á aðalfundi FsV á Hótel Hamri 15. apríl 2010

Merki félags skógareigenda á Vesturlandi

Merki Félags skógarbænda á Vesturlandi  er hannað af Sigríði Kristinsdóttur.

Litirnir í merkinu eru pantone 343,356,368

FSV.png
bottom of page